29 de Marzo, 2006, 14:07: Alvaro F. Ortola GuixotGriego 2º Bachillerato Diurno

Genitivo OBJETIVO contra Genitivo SUBJETIVO.

Lo primero que hay que saber es que lo de "subjetivo" nada tiene que ver con la subjetividad y la objetividad de la persona. Es una pura cuestión de nomenclatura.

Pongamos por caso el siguiente ejemplo

"El temor de los enemigos" - φόβος τῶν πολεμίων

Si convierto este sintagma en una frase y en ella lo que era genitivo se convierte en sujeto, el genitivo recibe el nombre de subjetivo. Es decir, al estilo Pero Grullo, de Sujeto... Subjetivo: Los enemigos temen.

Si convierto este sintagma en una frase y en ella lo que era genitivo se conierte en objeto (complemento directo), el genitivo recibe el nombre de objetivo. Es decir, al estilo Pero Grullo, de Objeto... Objetivo: Tememos a los enemigos.

Pero esto son diferencias semánticas. Desde el punto de vista de la función el genitivo sigue siendo un complemento de un nombre, en este caso claro.

21 de Marzo, 2006, 13:56: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

El GENITIVO ABSOLUTO no es tan genitivo ni es tan absoluto, pero como lo del genitivo cae por su propio peso (claro se llama "genitivo" porque está en "genitivo", diria Pero Grullo), veamos que realmente es un quiero y no puedo, es decir, que poco tiene de absoluto.

El GENITIVO ABSOLUTO es en sí una construcción que depende de una oración que le es superior. Así que acordamos llamarlo absoluto sólo porque lo pone en las gramáticas.

El GENITIVO ABSOLUTO tiene un verbo en participio en genitivo y un sujeto en genitivo. Suele equivaler o equivale, desde el punto de vista del significado, a una oración temporal o causal, eso sí, mayormente.

καί τινος τῶν συνήθων ἐρωτῶντος

"Y al preguntar uno de sus allegados..."

"Y dado que uno de sus allegados preguntó..."

"Y como quiera que uno de sus allegados preguntó..."

"Y cuando uno de sus allegados preguntó....

Elegid la traducción que mejor convenga por contexto. A partir de aquí es una cuestión de estilo.

13 de Marzo, 2006, 15:32: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

El grec pot construir les oracions d'infinitiu de dues formes diferents:

1. Construcció personal: el subjecte és una persona, el verb té com a CD l'infinitiu.

σύ δοκεῖς τοῦτο λέγειν - TU SEMBLES DIR AÇÒ --- SEMBLA QUE TU DIUS AÇÒ.

δοκεῖς τοῦτο λέγειν - TU SEMBLES DIR AÇÒ --- SEMBLA QUE TU DIUS AÇÒ.

2. Construcció impersonal: el subjecte es una NO persona.

2. Construcció impersonal: el subjecte es una NO persona.

δοκεῖ σε τοῦτο λέγειν - SEMBLA QUE TU DIUS AÇÒ.

Recordeu que 1) no és gens habitual ni en valencià ni en castellà, i que 2) és la forma que fem servir en les llengües modernes. De manera que, com a regla pràctica, 1) la traduïrem com si fos 2).

6 de Marzo, 2006, 14:18: Alvaro OrtolaGriego 1º Bachillerato Diurno

Els aoristos temàtics tenen dues característiques bàsiques

1. No tenen morfema temporal.

2. Tenen vocal temàtica.

Per aquestes dues raons s'assemblen moltíssim als imperfets (en indicatiu). La diferència, però, es RADICAL: l'arrel canvia. Per això pot ser més comú dir d'ells que són irregulars.

Exemple:

Present – λέγω
   Imperfet ἔλεγον
   Aorist εἶπον

Pregunta: Per què no necessiten sigma per a marcar el temps? La resposta, recordeu, és ben lògica. L'arrel marca ja el tema verbal; afegir una sigma seria redundant.

1 de Marzo, 2006, 9:40: Alvaro OrtolaGeneral

Un quiasme no és una malaltia contagiosa, sinó una figura que pren el seu nom de la lletra grega X. Consisteix a disposar elements de la frase o elements del text en disposició creuada o, més senzill, com si estigueren reflectits en un mirall.

Per exemple: SATIS ELOQUENTIAE, SAPIENTIAE PARUM (molt de llengua i de seny ben poc), on tenim ADVERBI + GENITIU, GENITIU + ADVERBI.

I açò és el que teníem aquest matí en el text del Xenofont, pronom + oració explicativa, oració explicativa + pronom.